ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN SINT-JAN GOUDA

1. Algemene bepalingen: definities

1.1 In de algemene bezoekersvoorwaarden hebben de volgende woorden de navolgende betekenis.

Sint-Jan: De stichting “Stichting Goudse Sint-Jan”, die conform haar doelomschrijving de kerk museaal openstelt en plaatselijk bekend is als de Sint-Jan of Sint-Janskerk.

Kerkgebouw: Het geheel van ruimten (bebouwd en onbebouwd) voor het publiek opengesteld en onderdeel uitmakende van, dan wel behorende bij, de gebouwen plaatselijk bekend als de Sint-Jan of Sint-Janskerk.

Bezoeker: Eenieder die het Kerkgebouw betreedt.

Entreebewijs: Een geldig entreebewijs dat de bezoeker tijdens reguliere openingstijden of aan bezoeker kenbaar gemaakte tijdvakken, de toegang verschaft tot de publieke ruimten in het kerkgebouw.

Groep: Twee of meer bezoekers waarvoor een rondleiding is geboekt of tenminste vijftien bezoekers die gezamenlijk het kerkgebouw bezoeken.

Product(en): Elk product dat de Sint-Jan aanbiedt en verkoopt.

Overeenkomst: Een overeenkomst voor de aankoop en levering van producten of een entreebewijs.

Bezoekersvoorwaarden: Deze algemene bezoekersvoorwaarden.

Aanbieding: Iedere aanbieding van de Sint-Jan voor de aankoop en levering van producten of een entreebewijs.

Functionaris: Een als zodanig herkenbare natuurlijk persoon, aangewezen door en werkzaam voor de Sint-Jan.

2. Toepasselijkheid

2.1De bezoekersvoorwaarden gelden voor alle bezoekers.

2.1.1 Afwijkingen van de bezoekersvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Toegang Kerkgebouw

3.1 Een bezoeker is uitsluitend gerechtigd het kerkgebouw te betreden op vertoon van een geldig entreebewijs

3.2. Een bezoeker kan de toegang tot het kerkgebouw worden ontzegd wanneer:

 1. het entreebewijs, de kortingskaart of de voucher van de bezoeker niet is verkregen van de Sint-Jan of een andere daartoe door de Sint-Jan bevoegd verklaarde instantie;
 2. hij/zij onder invloed van alcoholhoudende drank, verdovende middelen of daarmee gelijkgestelde stoffenverkeert;
 3. hij/zij de orde verstoort of de intentie heeft om de orde te verstoren;
 4. hij/zij met blote voeten en/of ontbloot bovenlichaam het kerkgebouw wenst te betreden;
 5. hij/zij zich bij binnenkomst niet wenst te identificeren;
 6. hij/zij gezichts-bedekkende kleding draagt en niet bereid is bij binnenkomst zijn/haar gezicht voor identificatiedoeleinden te tonen;
 7. hij/zij niet bereid is mee te werken aan een visitatie van dragers van handbagage zoals tassen, kleine rugzakken en kinderwagens.

3.3 Een entreebewijs verliest haar geldigheid door het enkele verloop van de op het entreebewijs vermelde datum of tijdvak.

3.4 De bezoeker is te allen tijde verplicht om desgevraagd het entreebewijs en eventueel enig kaart of voucher die recht geeft op korting op de toegangsprijs, desgevraagd in combinatie met een geldig identiteitsbewijs, te tonen aan de functionarissen. Het entreebewijs dient te worden getoond elke keer dat het kerkgebouw wordt betreden. 

3.5 De Sint-Jan is gerechtigd de reguliere openingstijden aan te passen (i) aan incidentele oefeningen in het kader van de bedrijfshulpverlening (artikel 23 Arbowet) of (ii), in het geval van een calamiteit, aan een door de Sint-Jan noodzakelijk geachte, gehele of gedeeltelijke ontruiming van het kerkgebouw. 

3.6 De Sint-Jan zal een bezoeker, zo goed als redelijkerwijs mogelijk, informeren over (i) gehele, gedeeltelijke of vervroegde sluiting van het kerkgebouw en/of (ii) door de Sint-Jan georganiseerde tentoonstellingen, evenementen, onderhoudswerkzaamheden, verbouwingen of (her)inrichtingswerkzaamheden aan of van (delen van) het kerkgebouw. Een bezoeker kan hieraan geen rechten ontlenen.

 3.7 Het meenemen van stoffen en voorwerpen die letsel aan personen en objecten kunnen toebrengen is niet toegestaan.

 

4.  Verblijf in het kerkgebouw

4.1 Het bezoek van bezoeker aan het kerkgebouw is voor eigen rekening en risico.

4.2 Een bezoeker dient zich te gedragen in overeenstemming met de bezoekersvoorwaarden alsmede zich te houden aan aanwijzingen en instructies gegeven door functionarissen.

4.3 Indien, naar het oordeel van de Sint-Jan, een bezoeker op enigerlei wijze in strijd handelt met de bezoekersvoorwaarden, kan hem of haar de verdere toegang tot het kerkgebouw worden ontzegd, zonder dat de Sint-Jan tot vergoeding van enige schade of tot restitutie is gehouden.

 4.4 Wanneer een bezoeker herhaaldelijk in strijd handelt met de bezoekersvoorwaarden of door de functionaris gegeven aanwijzingen en instructies, kan de Sint-Jan hem/ haar de toegang tot het kerkgebouw voor bepaalde tijd ontzeggen. Een besluit tot ontzegging van de toegang tot het kerkgebouw wordt door de Sint-Jan aan de bezoeker bekendgemaakt.

4.5 Bezoekers jonger dan twaalf jaar mogen het kerkgebouw uitsluitend onder begeleiding van een meerderjarige bezoeken. Ouders en begeleiders zijn volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van vorenbedoelde bezoekers jonger dan twaalf jaar. Zij zien er, onder meer, op toe dat de bezoekers jonger dan twaalf de tentoongestelde objecten niet aanraken.

4.6 Begeleiders van groepen zijn volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van de door hen begeleide groep. Zij dienen de groepen te begeleiden gedurende het bezoek aan het kerkgebouw en zich te richten naar de instructies van de functionaris. Zij zien er, onder meer, op toe dat de door hen begeleide bezoekers de tentoongestelde objecten niet aanraken.

4.7 Voor basisscholen geldt, dat per groep met een grootte tot aan vijftien leerlingen tenminste twee begeleiders aanwezig moeten zijn. Voor middelbare scholen dient per groep met een grootte van vijftien leerlingen tenminste één begeleider aanwezig te zijn. De Sint-Jan kan de toegang weigeren aan groepen die niet voldoen aan het hierboven in dit artikel voorgeschreven aantal begeleiders.

4.8 Bij rondleidingen geldt een maximum van dertig bezoekers per functionaris.

4.9 Het is een bezoeker niet toegestaan om in het kerkgebouw:

 1. aan een andere bezoeker goederen van welke aard dan ook aan te bieden;
 2. andere bezoekers opzettelijk en langdurig de weg te versperren of het zicht op tentoongestelde objecten te belemmeren;
 3. andere bezoekers te hinderen door middel van geluidsoverlast, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, het gebruik van mobiele telefoons en mobiele geluidsapparatuur;
 4. te rennen, gillen en roken in het kerkgebouw;
 5. (huis)dieren mee te nemen, waarvan uitgezonderd hulpdieren (zoals een blindengeleidehond);
 6. wettelijke verboden genotsmiddelen bij zich te hebben alsmede tot zich te nemen in het kerkgebouw;
 7. etenswaren en consumpties te nuttigen, behalve de in de daartoe door de Sint-Jan aangewezen ruimtes van het kerkgebouw;
 8. naar het oordeel van een functionaris, gevaarlijke voorwerpen of stoffen mee te nemen. Dergelijke (gevaarlijke) voorwerpen of stoffen dienen te worden afgegeven/achtergelaten op een door een functionaris aan te wijzen plaats;
 9. kunstwerken aan te raken;
 10. tentoongestelde objecten en tentoonstellingsmateriaal zoals, bijvoorbeeld, vitrines, belichting en schotten aan te raken;
 11. zich voort te bewegen op segways, hooverboards, smart balance wheels, rolschaatsen, skateboards, voetsteps, of daarop gelijkende vervoersmiddelen;
 12. fysieke en visuele afscheidingen te overschrijden.

 4.10 Bezoekers, ouders van minderjarige bezoekers en begeleiders van groepen zijn aansprakelijk voor iedere schade die een bezoeker onder hun of zijn verantwoordelijkheid veroorzaakt.

 4.11 Anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Sint-Jan, is het een bezoeker verboden om, anders dan voor kenbare niet-commerciële doeleinden, foto-, video- of filmopnamen te maken. Tijdens muziekuitvoeringen of andere uitvoeringen in of bij het kerkgebouw, is het bezoeker verboden om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Sint-Jan, hiervan foto-, video-, film-, geluids-, of andere opnamen te maken.

 4.12 De Sint-Jan kan een bezoeker die tijdens een of meerdere vorige bezoeken aan een ander museum of kerk een voorwerp opzettelijk heeft beschadigd, of zich op andere wijze heeft misdragen, de toegang tot het kerkgebouw voorgoed of voor een bepaalde periode ontzeggen.

 4.13 Er is cameratoezicht rondom en in het kerkgebouw. Camerabeelden worden conform Wet Bescherming Persoonsgegevens bewaard en zo nodig aan de politie ter beschikking gesteld.

 4.14 In geval van calamiteiten, is de Sint-Jan gerechtigd de deuren van het kerkgebouw te sluiten en de bezoekers naar buiten te leiden. Iedere bezoeker kan worden verzocht zijn medewerking te verlenen aan onderzoek door of namens een functionaris van tassen, wagens en andere voorwerpen. Een bezoeker die zijn medewerking hieraan weigert, dient zich te legitimeren aan een functionaris voordat hij het kerkgebouw verlaat.

 4.15 De Sint-Jan laat regelmatig foto- en filmreportages maken in het kerkgebouw. Dit materiaal kan worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden. Met het bezoeken van de Sint-Jan verklaart een bezoeker zich hiermee akkoord.

 

5. Restitutie

5.1 Een bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval van verlies of diefstal van het entreebewijs buiten het kerkgebouw.

5.2 Indien een bezoeker geen gebruik maakt van het entreebewijs is dit voor eigen rekening en risico. Dit is ook het geval indien het entreebewijs alleen geldig is voor een bepaalde tijd of een bepaalde datum.

5.3 Een verlopen en ongebruikt entreebewijs kan niet geruild worden voor een nieuw en geldig entreebewijs. Evenmin vindt in een dergelijk geval restitutie plaats.

 5.4 Restitutie is niet mogelijk voor klachten van een bezoeker met betrekking tot:

 1. het niet zichtbaar zijn van voorwerpen uit de vaste collectie van de Sint-Jan;
 2. het gedeeltelijk gesloten zijn van het kerkgebouw, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gedeeltelijke sluiting als gevolg van het opbouwen of afbreken van evenementen of tentoonstellingen;
 3. een aanpassing van de reguliere openingstijd in verband met oefeningen in het kader van de bedrijfshulpverlening of een calamiteit;
 4. overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers door, onder meer, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest;
 5. overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden aan, of een verbouwing of (her)inrichting van, het kerkgebouw;
 6. overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in het kerkgebouw;
 7. overlast of ongemak veroorzaakt door (grote) drukte.

 

6. Aansprakelijkheid van de Sint-Jan

6.1 Voor schade ontstaan als gevolg van door de Sint-Jan en/of derden aan een bezoeker verstrekte prijsopgave, gedane mededelingen of anderszins verstrekte informatie is de Sint-Jan nimmer aansprakelijk.

6.2 Tenzij een bezoeker aantoont, dat schade een direct gevolg is van opzet of grove schuld van de Sint-Jan, is de Sint-Jan of zijn door de Sint-Jan ingeschakelde derden, onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk jegens een bezoeker voor schade of verlies van wat voor soort dan ook, geleden in verband met de overeenkomst of de uitvoering daarvan. In geen geval is de Sint-Jan aansprakelijk voor door een bezoeker in dat verband geleden indirecte schade.

6.3 De Sint-Jan is in geen geval aansprakelijk voor schade geleden door een bezoeker als gevolg van of veroorzaakt door:

 1. een niet toerekenbare tekortkoming van de Sint-Jan in de nakoming van de overeenkomst zoals genoemd in artikel 7 van deze bezoekersvoorwaarden (“overmacht”);
 2. een inbreuk op een intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van een derde verband houdende met de producten die zijn geleverd;
 3. het niet opvolgen van de door een functionaris gegeven instructies en het niet naleven van debezoekersvoorwaarden;
 4. andere bezoekers;
 5. het in bewaring nemen door de Sint-Jan van goederen van de bezoekers.

6.4 In het geval van aansprakelijkheid zoals bedoeld in dit artikel 6, is de omvang van die aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot de hoogte van:

 1. het bedrag van de ter zake daadwerkelijk betaalde toegangsprijs en daadwerkelijk gemaakte reiskosten, of;
 2. het door de verzekeraar van de Sint-Jan aan de Sint-Jan ter zake uitbetaalde bedrag, of;
 3. het bedrag van de ter zake van een schade door de Sint-Jan van een derde verkregen vergoeding, waarbij de omvang van de aansprakelijkheid van de Sint-Jan in een concreet schadegeval beperkt is, tot het laagste bedrag, van de hierboven onder a. tot en met c. bedoelde bedragen.

 

7. Overmacht

7.1 De Sint-Jan is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een tekortkoming zijnerzijds die het gevolg is van overmacht. De Sint-Jan kan zich in ieder geval op overmacht beroepen bij de aanwezigheid van omstandigheden, die het uitvoeren van de Overeenkomst door de Sint-Jan, tijdelijk of blijvend onmogelijk maken.

7.2 Onder omstandigheden als bedoeld in lid 1 van dit artikel 7 worden, onder meer, begrepen natuurrampen, stakingen, terroristische aanslagen, elektriciteitsstoringen en bouwoverlast.

 

8. Gevonden voorwerpen

8.1 De door een bezoeker in het kerkgebouw gevonden voorwerpen dienen te worden afgegeven bij de balie van de museumwinkel of een functionaris.

8.2 De Sint-Jan zal zich redelijkerwijze inspannen om de eigenaar of rechthebbende van het gevonden voorwerp te achterhalen. Gevonden voorwerpen waarvoor zich, binnen zes (6) maanden na een afgifte als bedoeld in lid 1 van dit artikel 8, geen eigenaar of rechthebbende bij de Sint-Jan heeft gemeld, zullen worden overgedragen aan een organisatie die zich inzet voor een goed doel, een en ander naar beoordeling van de Sint-Jan.

8.3 Een eigenaar of rechthebbende heeft de keuze het gevonden voorwerp of zelf af te halen of onder rembours toe te laten zenden. In beide gevallen dient de eigenaar of rechthebbende zich te legitimeren.

 

9. Klachten

9.1 Een bezoeker kan klachten en suggesties ter verbetering schriftelijk of per e-mail indienen door een mail te sturen naar info@sintjan.com. De klacht van bezoeker zal worden onderzocht en binnen 30 dagen schriftelijk worden beantwoord.

 

10. Algemene bepalingen

10.1 Als een bepaling van de bezoekersvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van de bezoekersvoorwaarden geldig en van kracht en zal de nietige of vernietigde bepaling worden vervangen door een geldige bepaling die zoveel als mogelijk overeenkomt met de inhoud van de oorspronkelijke bepaling.

 10.2 De Sint-Jan is gerechtigd zijn verplichtingen die voortvloeien uit bepalingen in de Bezoekersvoorwaarden geheel of gedeeltelijk door gekwalificeerde derden laten uitvoeren.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 11.1 Op de overeenkomst en deze bezoekersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

 11.2 Alle geschillen die zich voordoen in verband met de overeenkomst en de bezoekersvoorwaarden zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Den Haag.

 

12. Ter inzagelegging

12.1 Deze Bezoekersvoorwaarden liggen voor eenieder ter inzage bij de informatiebalie van de Sint-Jan en zijn gepubliceerd en te downloaden op de website van de Sint-Jan (www.sintjan.com).

Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden van de Sint-Jan zijn gedeponeerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41172481.

Stichting Goudse Sint-Jan

Februari 2020