Huisregels Sint-Jan Gouda

De Sint-Jan met de prachtige Goudse Glazen is al 800 jaar de plaats van samenkomst van christenen. U bent, ook als gast, van harte welkom om een kerkdienst bij te wonen. Kerkdiensten zijn vrij toegankelijk. Behalve tijdens kerkdiensten is de Sint-Jan onder beheer van de Stichting Goudse Sint-Jan van maandag t/m zaterdag geopend voor museaal bezoek, voor concerten en andere evenementen. Om de kerk dan te bezichtigen wordt een toegangsprijs gevraagd.

 1. Bezoekers van onze kerk en gasten van onze kerkelijke gemeente zijn van harte welkom. In de kerk hoort gepast, eerbiedig gedrag en gepaste kleding, overeenkomstig de aard van de kerk en daar geldende regels.
 2. De kerkdiensten zijn vrij toegankelijk en duren ongeveer anderhalf uur. Tijdens de diensten zijn de deuren gesloten; het tussentijds verlaten van de kerk is dan in beginsel niet mogelijk.
 3. Andere bezoekers van de kerk dient u met respect te bejegenen en de eigendommen van de kerk en die van haar bezoekers te respecteren.
 4. Het is tijdens kerkdiensten of concerten niet toegestaan om in de kerk te fotograferen of te filmen. Voor publicatie van foto’s van het interieur is toestemming vereist: onze medewerkers kunnen u hierbij helpen.
 5. Het is niet toegestaan verboden goederen of andere gevaarlijke goederen binnen de kerk te brengen, die schade kunnen veroorzaken aan het interieur of letsel aan personen.
 6. Het is niet toegestaan te roken in de kerk. Evenmin is het toegestaan om (alcoholische) consumpties of drugs binnen de kerk te brengen. Aan personen onder de 18 jaar wordt geen alcohol verstrekt.
 7. Het is niet toegestaan dieren mee te nemen in de kerk, behoudens geregistreerde honden die noodzakelijk zijn voor de begeleiding van de houder.
 8. In de kerk is cameratoezicht aanwezig. Bij verdacht gedrag of wangedrag kunnen de camerabeelden ter beschikking worden gesteld van de politie.
 9. Bezoekers en gasten dienen zich te houden aan de aanwijzingen van de kerkbeheerder, de koster, de kerkrentmeester of van mensen die met toezicht zijn belast.
 10. Op verzoek van de in punt 9 bedoelde functionarissen dienen de bezoekers in het kader van de veiligheid hun tassen te openen voor onderzoek. Indien zij dit noodzakelijk achten voor de veiligheid, dienen de bezoekers zich te laten onderwerpen aan een onderzoek aan hun kleding.
 11. Op aanwijzing van de in punt 9 bedoelde functionarissen kan aan bezoekers de (verdere) toegang tot de kerk worden ontzegd. Dit geldt ook indien niet wordt voldaan aan de controle van meegevoerde goederen en van de kleding.
 12. De in punt 9 bedoelde functionarissen kunnen u vragen naar uw identiteit, achtergrond, doel en aard van uw bezoek, etc. Indien u niet wenst mee te werken aan het beantwoorden van gestelde vragen, kunnen zij u de (verdere) toegang weigeren.
 13. Indien aan een bezoeker de (verdere) toegang is ontzegd, dient deze de kerk terstond te verlaten, in voorkomend geval zonder enige aanspraak op restitutie van de prijs voor de toegang.
 14. Het verblijf van de bezoeker in de kerk is voor zijn/haar eigen rekening en risico. De garderobe is onbewaakt. Er kan kosteloos gebruik gemaakt worden van kluisjes. De kerk is niet aansprakelijk voor door de bezoeker geleden schade.
 15. Buiten de kerkdiensten zijn bezoekersvoorwaarden, die te vinden zijn op www.sintjan.com, van toepassing. Voor vragen of nadere toelichting op deze voorwaarden kunt u zich tijdens de openingstijden van maandag t/m zaterdag wenden tot een medewerker van de Sint-Jan.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt de datum 11 april 2017