Voorwaarden gebruik vriendenpas Goudse Sint-Jan

Voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen de Vriend en Stichting Goudse Sint-Jan. Alleen natuurlijke personen kunnen zich aanmelden als Vriend; rechtspersonen en andere entiteiten kunnen dat niet. De Vriendenpas is niet overdraagbaar, met uitzondering aan personen die tot het huishouden van de Vriend behoren, zoals de partner of inwonende kinderen.
  .
 2. De overeenkomst tussen de Vriend en de Stichting Goudse Sint-Jan wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, ingaande vanaf de datum van inschrijving totdat de overeenkomst door de Vriend wordt opgezegd.
  .
 3. Op de Vriendenpas staat een streepjescode met daaronder het Vriendennummer. De laatste 5 cijfers van het Vriendennummer heeft u nodig bij het aanmelden voor Vriendenactiviteiten.
  .
 4. De Vriendenpas wordt eenmalig verstrekt en blijft eigendom van de Stichting Goudse Sint-Jan. Vriendenpassen mogen absoluut niet ingezet worden t.b.v. commercieel gebruik op wat voor manier dan ook.
  .
 5. Binnen vijftien werkdagen na ontvangst van inschrijving ontvangt de nieuwe Vriend de Vriendenpas.
  .
 6. Bij verlies, diefstal of beschadiging van de Vriendenpas zal de Vriend de Sint-Jan daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.De Vriend heeft dan recht op een vervangende kaart. Het nummer van de oude Vriendenpas komt dan te vervallen. Zie punt 14 van deze voorwaarden voor de juiste contactgegevens.
  .
 7. De Vriendenbijdrage wordt geïncasseerd door middel van een door de Vriend verstrekte machtiging tot jaarlijkse incasso. De eerste betaling na aanmelding als Vriend vindt plaats in de maand van aanmelding of de daaropvolgende maand. Het is in overleg ook mogelijk om zelf een bankoverschrijving te doen.
  .
 8. Indien een periodieke incasso niet lukt neemt de Sint-Jan contact op met de Vriend om de verstrekte gegevens te verifiëren. Enkele weken later zal de Sint-Jan nogmaals de incassomachtiging bij de bank aanbieden. Indien ook die tweede poging niet lukt wordt de Vriendenpas geblokkeerd.
  .
 9. In het geval de Vriendenpas geblokkeerd wordt, zal de Sint-Jan geen uitnodigingen (meer) sturen voor Vriendenactiviteiten. Die blokkade wordt pas opgeheven indien de volledige betaling alsnog plaatsvindt. De verplichting tot betaling van de Vriendenbijdrage vanaf de datum van aanmelding blijft in stand.
  .
 10. De Vriend kan de Vriendschap tussentijds opzeggen via telefoon of email. Daarmee is de Vriendschap en de incassomachtiging beëindigd, zonder extra kosten. Er kan helaas geen gehele of gedeeltelijke restitutie plaatsvinden van reeds betaalde Vriendenbijdrage. De Vriendenpas blijft geldig tot het einde van het dan lopende lidmaatschapsjaar, gerekend vanaf de datum van inschrijving.
  .
 11. De Vriend zal op de hoogte gehouden worden van concerten en interessante aanbiedingen van producten en diensten van het Goudse Sint-Jan, passend bij de tegenprestaties van de Vriend.
  .
 12. In het geval dat de Vriend tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen die genoemd zijn in deze Voorwaarden, is de Sint-Jan gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden. In geval van een dergelijk tekortschieten door de Vriend, zal Sint-Jan de Vriendenpas blokkeren, en zo nodig andere maatregelen nemen ter voorkoming van schade. Bij ontbinding vindt geen gehele of gedeeltelijke restitutie plaats.
  .
 13. De Goudse Sint-Jan heeft het recht deze voorwaarden en de inhoud van de Vriendschap te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden gelden met ingang van de publicatie op www.sintjan.com. Deze en toekomstige voorwaarden zijn ook van toepassing op reeds afgesloten overeenkomsten.
  .
 14. De contactgegevens van de Stichting Goudse Sint-Jan zijn:

Stichting Goudse Sint-Jan
Achter de Kerk 2
2801 Jw Gouda
e. info(@)sintjan.com
t. 0182-512 684

De betaalgegevens van de Stichting Goudse Sint-Jan:
Bankrekening: NL93 INGB 0000381399
Kamer van Koophandel nummer: 41172481
RSIN: 804110232

De Stichting Goudse Sint-Jan is een culturele ANBI: u kunt uw gift voor 125% aftrekken bij de inkomstenbelasting.